Het Twentse Geluk:
Gezinshuis

Het Gezinshuis

In Gezinshuis Het Twentse geluk wonen Tom en Inge Boensma samen met een aantal gezinshuiskinderen. De kinderen variëren in leeftijd van 0 t/m 18 jaar oud. Tom en Inge hebben 4 biologische kinderen die allen uitwonend zijn. Drie kinderen wonen twee huizen verderop en komen dagelijks langs. Het Twentse Geluk biedt kinderen, die om verschillende redenen niet bij hun eigen ouders kunnen wonen, een warme plek en een veilig thuis. Thuis is een plek waar een kind kind mag zijn, een plek waar een kind gewaardeerd wordt en zich kan ontwikkelen. Veiligheid staat op nummer 1, daarnaast respecteren wij elkaar. Naast openheid, structuur en medeleven, is er natuurlijk veel enthousiasme en gezelligheid in ons gezin.

Wat is een gezinshuis?

Een Gezinshuis is een kleinschalige vorm van residentiële hulpverlening in een gezinssetting.

Wat is een gezinshuis hartEen Gezinshuis….

– Is een veilige en warme plek voor kinderen.
– Biedt structuur binnen een vertrouwde omgeving.
– Biedt voor langere of kortere tijd onderdak.
– Biedt begeleiding en zorg aan kinderen tussen de vier en achttien jaar.
– Functioneert zoveel mogelijk als een ‘gewoon’ gezin.
– Heeft elk kind een eigen slaapkamer en heeft zijn eigen hobby’s en/of sport.

In een Gezinshuis…

– Wordt gestreefd naar zelfstandigheid door het aanbieden van vaste gezinsgerichte huishoudelijke taken en ook individueel gerichte taken (zorg voor je kamer).
– Verzorgen de gezinshuisouders de opvoeding en de begeleiding van het kind en waar mogelijk een goed contact met hun biologische ouders.
– Stimuleren de gezinshuisouders het sociale netwerk van de jeugdige.
– Hebben kinderen vaak een ontwikkelingsachterstand en hechtingsproblematiek, opgelopen trauma’s en gedragsproblematiek.

Doelgroep

Binnen ons Gezinshuis bieden wij 6 plekken.

Je bent welkom…
– Als je dagbesteding hebt;
– Als je voor korte of langere tijd niet thuis kunt wonen;

Als Gezinshuis hebben wij een specifieke omschrijving van kinderen die bij ons kunnen wonen. Wij vinden het belangrijk dat jij als persoon past binnen ons gezinssysteem van dat moment. Dit zodat je zo veel mogelijk bezig kunt zijn met jouw eigen ontwikkeling en leerproces. Daarom worden kinderen bij ons geplaatst na een zorgvuldige matching waarbij er gekeken wordt naar hoe het kind past bij ons als gezinshuisouders en de overige kinderen binnen het Gezinshuis. Als Gezinshuis stellen we de veiligheid van onze kinderen voorop en wordt er bij de plaatsing van een nieuwe kind gekeken dat deze geen emotionele of fysieke bedreiging vormt. Dit wordt bepaald door de gezinsouders in overleg met de psycholoog en orthopedagoog.

Contra indicaties voor plaatsing in het Gezinshuis zijn:

– Kinderen met verslavingsproblematiek
– Kinderen met somatische klachten die beperkend zijn voor het wonen in een gezin
– Kinderen met seksueel overschrijdend gedrag
– Kinderen met een ernstig psychische stoornis waardoor functioneren in een gezin niet wenselijk is
– Kinderen die een matig/ernstige of diepe beperking hebben
– Kinderen die fysiek geweld laten zien

Werkwijze

Om binnen de eigen mogelijkheden zo goed mogelijk te kunnen ontplooien, is het belangrijk dat ieder kind de hoofdrol speelt in zijn of haar eigen weg naar zelfstandigheid. Als gezinshuisouders bieden wij vanuit een veilige omgeving, duidelijkheid en structuur, binnen bepaalde grenzen. Omdat iedereen uniek is, ondersteunen we ieder kind op een eigen en passende manier.

Voor elk kind wordt er een dossier opgesteld. Hierin bewaren we alle informatie over het kind. Dit zijn bijvoorbeeld ontwikkelingsplannen, medische informatie en informatie over school. Met elk kind worden haalbare leerdoelen bedacht en deze staan omschreven in het ontwikkelingsplan. Deze wordt drie maanden na de plaatsing van het kind met ouders en of voogd besproken.  Na deze bespreking worden de doelen om de zes maanden geëvalueerd. Op deze manier blijven de ouders op de hoogte rondom de ontwikkelingen van hun kind.

Methodiek

Bij Gezinshuis Het Twentse Geluk ligt de nadruk niet op de begeleidingsmethodiek. Het Gezinshuis wordt vormgegeven als gezin, waarbij er sprake is van twee professionele opvoeders, die er 24/7 zijn en klaarstaan voor de kinderen. Er is aandacht voor de vaardigheden, mogelijkheden en talenten van het kind. In de aansturing en ontwikkeling van de kinderen gaan wij uit van verschillende benaderingen. Zo werken wij onder andere vanuit de competentiebenadering, oplossingsgerichte bejegening en het vlaggensysteem voor de seksuele ontwikkeling.

Gezinshuis het twentse geluk

Foto's

Tevredenheidsonderzoek

Bij Gezinshuis het Twentse Geluk willen wij graag de tevredenheid van de kinderen meten. Hieruit kunnen wij direct verbeterpunten afleiden en toepassen zodat de kinderen hiervan zelf kunnen profiteren. Om de tevredenheid te meten gebruiken wij de Vragenlijst Pedagogisch klimaat (Group Climate Inventory (CGI)). Deze vragenlijst bestaat uit twee schalen, namelijk de schaal ‘open klimaat’ die gekenmerkt wordt door vragen over vertrouwen, eerlijkheid en hulp van groepsleiding, en de schaal ‘gesloten klimaat’ die gedefinieerd wordt door vragen over wantrouwen, chaos, onrust en te weinig aandacht en hulp van groepsleiding. Deze vragen worden gescoord op een schaal van 1 t/m 5.

Daarnaast kunnen de kinderen een cijfer van 0 t/m 10 geven voor ondersteuning, wat je hier leert, sfeer, hoe de groep eruit ziet, regels en veiligheid.

In april 2021 heeft dit onderzoek plaatsgevonden onder 8 kinderen. Hieronder staan de resultaten.

Totaal leefklimaat: 3,75 (boven gemiddeld)
Open leefklimaat: Boven gemiddeld (Een hoge schaalscore duidt op een positievere ervaring).
Gesloten leefklimaat: Onder het gemiddelde (Een lage schaalscore duidt op een positievere ervaring).

Ondersteuning: 9,5
Wat je hier leert: 9,1
Sfeer: 8,8
Hoe de groep eruit ziet: 9,5
Regels: 8,8
Veiligheid: 9,5

Conclusie: De kinderen zijn tevreden

Benieuwd naar onze diensten?
Neem contact met ons op